جنرال قنسولی افغانستان
در تورنتو
(۴۱۶) ۳۸۵ ۱۰۳۳
:زبان ها
 • جنرال قونسلی
 • خدمات کنسولی
 • تجارت
 • افغانستان
 • عکسها
 • اوقات کاری:
  دوشنبه-جمعه   09:00 قبل از ظهر تا 04:00 بعد از ظهر
  شنبه و یکشنبه : مسدود است  
  کابل
  تورنتو
 • Category: Farsi
 • پیام جنرال قونسل
  پیام جنرال قونسل به ويبسايت جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در تورنتو- کانادا خوش آمدید جنرال قونسلگری افغانستان بمثابه دفتر نمایندگی افغانستان در تورنتو حافظ منافع مشروع کشور ومردمش درکانادا بوده ونقش بس مهمی در انکشاف روابط دوجانبة قونسلی، اقتصادی و فرهنگی با مردم وحکومت کانادا ایفاء مینماید. درحالیکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کمک های کانادا بخاطر مساعی مشترک شان علیه تروریزم، انکشاف اقتصادی وبازسازی کشور ما ارزش قایل است، صمیمانه خواهان ادامة حمایت و دوام روابط دوستانة طویل المدت با کانادا میباشد. جنرال قونسلگری افغانستان درتورنتو توجه استفاده کنندگان ویبسایت را به معلومات مشرح در بارة امور قونسلی، امور تجارتی وفورمه های مربوط مورد ضرورت که درین ویبسایت درج شده معطوف مینماید. آرزو مندیم این ویبسایت شمارا درشناخت افغانستان وروابط آن با کانادا کمک نماید. همچنان از شما دعوت می نمائیم تا بامراجعه به این ویبسایت مارا با ارائهنظریات وپیشنهادات مفید وسالم خویشبخاطر ایجاد اصلاحات و مفیدیت هرچه بیشتر آن کمک نمائید. بااحترام نظیفه لنگریان جنرال قونسل